Verkoopsvoorwaarden

1) prijzen in euro. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk
2) de factuur is betaalbaar op mijn adres
3) de prijzen en de verkoopsvoorwaarden verbinden mij niet voor volgende orders
4) de factuur dient contant betaald te worden
5) alle goederen blijven mijn eigendom tot volledige betaling
6) alle goederen reizen steeds op gevaar en risico van de koper, zelfs bij franco levering. in geval van beschadiging of tekort dient de koper onmiddellijk klacht neer te leggen bij de vervoerder
7) de verkoper is niet verantwoordelijk voor de verborgen gebreken aan de geleverde koopwaar. Ieder vastgesteld gebrek bij de levering kan niet
verder reiken dan het gewoonweg vervangen van de geleverde waren. de te vervangen goederen blijven steeds eigendom van de verkoper.
8) bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn:
a) is er bovendien verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum en een verhoging van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 124 euro en een maximum van 1860 euro. er worden geen bestellingen meer uitgevoerd indien er openstaande facturen zijn.
b) kan 't maretakje steeds goederen terugnemen uit haar gamma ten bedrage van het openstaande saldo en dit met toepassing van een afhouding van minimum 20% voor kosten en administratie.
9) bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.
10) dit geldt ook voor de wisselbrieven die betrekking hebben op de factuur.
11) alle klachten dienen schriftelijk te geschieden en binnen de 48 uur.
12) mijn aanbiedingen zijn vrijblijvend, zonder enige verplichtingen en uiteraard afhankelijk van de voorraad. leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. vertraging in mijn levering kan niet als reden tot weigering van de bestelde goederen worden ingeroepen en geeft evenmin recht op enige schadevergoeding, tenzij andersluidend akkoord. alle gevallen van overmacht verlenen mij het recht de bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen.
13) tenzij andersluidend akkoord zijn de verzendingskosten altijd ten laste van de koper.
14) het transport van de goederen gebeurt voor risico van de koper. dit onverminderd het gebeurlijke verhaalrecht van 't maretakje en de klant op de vervoermaatschappij zo het vervoer niet door 't maretakje wordt gedaan.
15) verkochte en geleverde goederen worden slechts in ongeschonden staat teruggenomen na akkoord van 't maretakje en in ieder geval met een minimum aftrek van 20% op de gefactureerde prijs.de vervoerskosten blijven ten laste van de koper.
16) bij totaal gebrek aan betaling wordt het volledig resterend bedrag van hetgeen de schuldenaar bij mij in rekening heeft onmiddellijk opeisbaar. het geeft mij tevens het recht de lopende zaken te verbreken zonder formaliteiten en met voorbehoud van schadeloosstelling en verwijl intresten.
17) checks aan toonder, van derden, overschrijvingen of andere betalingsopdrachten, overhandigd aan de afleveraar worden niet als betaalmiddel beschouwd.
18) deze voorwaarden primeren steeds op tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, behalve wanneer door ons andere voorwaarden worden toegestaan.
19) mijn prijslijsten en voorwaarden mogen steeds zonder verwittiging door mij aangepast worden.
20) privacy: Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden verstrekt. hiermee wordt voldaan met de wet privacy gegevens.